Garantivillkor

1. ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

Garanti – allmänna villkor Nordhem Värme AB Garantin gäller eventuella fabrikationsfel. Nordhem Värme AB undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Under tiden för lagenlig reklamationsrätt, dvs 3 år, kommer Nordhem Värme AB via sin egen serviceorganisation eller en behörig servicepartner, efter egen bedömning, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar Nordhem Värme AB för reparation, reservdelar, arbete och eventuella personalresor. Under resterande garantitid, dvs. efter utgången av den lagenliga reklamationsrätten, erhålls reservdel/produkt utan kostnad, eventuella övriga kostnader bekostas inte, såsom arbetskostnad för byte/reparation, ersättning för övriga utgifter, inkomstförlust eller annan förlust i samband med åtgärdandet.

Reparationer eller felsökning som inte har godkänts av Nordhem Värme AB ersätts inte. Utbytta delar tillfaller Nordhem Värme AB. Om varan inte längre säljs av Nordhem Värme AB, erbjuds en lämplig ersättningsvara. Det är Nordhem Värme AB som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara. Vid påkallande av ett garantiarbete som inte omfattas av garanti, faktureras faktiskt kostnad enligt service/installationsföretagets gällande prislista.

Garantivillkor

Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas. Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid (max 2 månader) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin. Garantin gäller inte om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk i inomhusmiljö. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte heller transportskador. Garantin gäller inte vid frysskador eller om skador och funktionsfel uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet. Garantin gäller inte heller skador som uppkommit i samband med åsknedslag eller onormal variation i nätspänningen. Garantin täcker ej följdskada genom fel i levererad produkt. Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar. Garantin gäller endast i Sverige.

Monterings- och Skötselanvisningar

Kunden måste ha följt produktens anvisningar för installation, anslutning och skötsel samt gällande regler för att kunna utnyttja garantin. Monteringen måste vara fackmannamässigt utförd. Monterings- och skötselanvisningar följer med produkten men finns också på www.nordhem.se.

Tillvägagångssätt för hjälp

Kontakta försäljningsstället. Se till att du presenterar ditt inköpskvitto, det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla.

2. SPECIFIKA GARANTIVILLKOR

2.1 Garanti handdukstork

Nordhem Värme AB lämnar 5 års fabrikations- och materialfelsgaranti på handdukstorkar och tillbehör (ventiler, termostater, t-rör, handdukstång och handdukskrok).

2.1.1 Garanti elpatron till handdukstork

För elpatroner märkta P-15, P-30 och P-60 gäller 3 års fabrikations- och materialfelsgaranti, övriga modeller har 2 års garanti. Elpatronerna uppfyller de europeiska kraven enligt EN60335-1 och EN55014-1. Elpatronerna är enbart anpassade för handdukstorkar.

2.2 Garanti badkar

På badkaren gäller följande garantier:

  • 3 års fullgaranti/på-plats-garanti
  • 5 års materialgaranti (komponenter ersätts, ej eventuell arbetskostnad för byte/reparation)
  • 10 års akrylgaranti (standardarkyl och Lucite®)
  • 30 års konstruktionsgaranti på materialet Nordurit® 

Garantin täcker tillverkningsfel, färgförändringrar (undantag paneler) och/eller sprickor samt formförändringar till följd av materialets åldring och/eller deformationer orsakade av hett vatten. Badkaret måste vara tillgängligt för serviceman vid reklamationer. Det åligger köparen att se till att badkaret hålls tillgängligt. Kunden ansvarar för att lösmontering och återmontering av kakel- och panelfronter eller annan utrustning i badrummet för åtkomst av badkaret. Tid för serviceman att göra badkaret åtkomligt för service omfattas inte av garantin och debiteras enligt för tiden gällande taxa.

2.2.1 Garanti massagesystem till badkar

Nordhem förbinder sig att avhjälpa fel uppkomna av bristfälligheter i konstruktion, material eller av tillverkaren uppkomna fel. Garantin täcker ej eventuell utebliven vinst, eller annan skada på person eller egendom pga fel eller skada i levererad vara. Massagebadkaret är endast avsett för privat inomhusbruk i godkänt våtutrymme och garantin täcker ej annat bruk. Nordhem står för kostnaden för reparationer och resor vid garantiåtaganden under 3 år.

Massagebadkaret måste vara tillgängligt för serviceman vid reklamationer. Det åligger köparen att se till att badkaret hålls tillgängligt. Kunden ansvarar för att lösmontering och återmontering av kakel- och panelfronter eller annan utrustning i badrummet för åtkomst av badkaret. Tid för serviceman att göra badkaret åtkomligt för service omfattas inte av garantin och debiteras enligt för tiden gällande taxa. El och VVS ska vara utförd av behörig installatör.

Nordhem garanterar att under 10 års tid säkerställa att det finns reservdelar till massagesystemet.

2.3 Garanti duschar

Nordhem Värme AB lämnar 5 års fabrikations- och materialfelsgaranti på duschar (fr o m 2019-02-01), undantaget slitdelar som magnet- och tätningslister.

2.4 Garanti blandare

Nordhem Värme AB lämnar 3 års fabrikations- och materialfelsgaranti på blandare.

I övrigt gäller Nordhems Allmänna garantivillkor från 2014-10-01.